Vårmöte 28.4 kl 11 i Parkbo

28 april, 2019

VÄLKOMMEN TILL
Nykarleby Ridklubb r.f.:s vårmöte

Tid: 28.4 kl.11.00
Plats: Parkbo
Stadgeenliga ärenden

AGENDA :
§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare

§3 Godkännande av arbetsordningen för mötet

§4 Fastställande av de närvarande skriftligen

§5 Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet

§6 Föredragning av föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 samt revisionsberättelsen.

§7 Beslut om bokslutets fastställande liksom ansvarsfrihet
för de redovisningsskyldiga.

§8 Övriga ärenden

§9 Mötets avslutande

NURK bjuder på kaffe och dopp!

polle