Vårmöte 2024

14 april, 2024

VÄLKOMMEN TILL Nykarleby Ridklubb r.f.:s vårmöte

Tid: 21.4 kl.19.00

Plats: I Parkbo vid Nykarleby ridklubb eller på distans via google meet, länken kommer upp på facebook och instagram före mötet. 

Stadgeenliga ärenden

AGENDA :

  • §1 Mötets öppnande
  • §2 Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare
  • §3 Godkännande av arbetsordningen för mötet
  • §4 Fastställande av de närvarande skriftligen
  • §5 Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
  • §6  Föredragning av föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 samt revisionsberättelsen
  • §7 Beslut om bokslutets fastställande liksom ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
  • §8 Övriga ärenden
  • § Mötets avslutande

Kontakta Mikaela Frostdahl , 050 5862187 senast 18.4 om du har övriga ärenden.